แบบฟอร์มลงทะเบียนจอง 4G Pocket WiFi

แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

อีเมลล์(Mail Address)必須
รูปแบบการสมัครใช้บริการ(Contract type)必須
  
※หากคุณต้องการใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัท โปรดเลือกช่ององค์กร
การชำระเงินของ บริษัท(payment company)必須ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนการชำระเงินเป็นแบบใช้บัตรเครดิตได้
กรุณาลงทะเบียนเป็นชำระเงินสด หรือทำการเลือกสถานที่รับเครื่องเป็น
ออฟฟิส BS-Mobile หรือ สนามบิน(ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ)
จะสามารถชำระเงินเป็นบัตรเครติดได้ค่ะ


TAX ID
ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน(Full name)(Thai)必須

กรุณากรอกตัวอักษรภาษาไทย
First name-Last name(EN) 必須

กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพศ(Sex)必須
วันเดือนปีเกิด(Birthday)必須
   
สัญชาติ(Nationality)必須
เลขบัตรประจำตัวประชาชน(ID Card No.)必須

ชื่อองค์กร (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามองค์กรเท่านั้น)(Company name)必須

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(Address of Receipt)
※must be written by English (EN) 必須

ตัวอย่าง : Charn Issara Tower 7th Floor, 942/140 Rama4 RD., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Same Address)必須
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Address of delivery)必須

ตัวอย่าง : Charn Issara Tower 7th Floor, 942/140 Rama4 RD., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone)必須
 -   - 
หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือออฟฟิส(Land Line)
 -   - 
วันที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure date)必須
เวลาที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure time)必須
    
เที่ยวบิน(Departure Flight)必須

กรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อCall Center 02-491-0000
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival date)必須
เวลาที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival time)必須
    
เที่ยวบิน(Arrival Flight)必須

รูปแบบการรับสินค้า(Delivery location)必須

โดยปกติการจัดส่งสินค้า จะจัดส่งก่อนเดินทาง 1 วัน
วันที่ต้องการรับสินค้า(Delivery date)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
รูปแบบการคืนสินค้า(Return location)必須

โดยปกติการคืนสินค้า จะคืนหลังเดินทางกลับ 1 วัน
วันที่ต้องการคืนสินค้า(Return date)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
จำนวนที่ต้องการ (เครื่อง)(Required number)必須

กรุณากรอกตัวเลข
เมืองที่เดินทางไป(Destination)必須