แบบฟอร์มลงทะเบียนจอง 4G Pocket WiFi

แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

อีเมลล์(Mail Address)必須
รูปแบบการสมัครใช้บริการ(Contract type)必須
  
※หากคุณต้องการใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัท โปรดเลือกช่ององค์กร
การชำระเงินของ บริษัท(payment company)必須


ข้อมูลบัญชีธนาคาร:
A/C Name : BANGKOK SAMURAI CO.,LTD.
Bank : Thanachanrt Bank Public Co.,Ltd.
Branch : Charn Issara Tower(Rama IV)Branch
A/C : Saving 205-6-01702-3
และหลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนส่งหลังฐานการโอนเข้ามาทางอีเมล์ด้วยค่ะ


ขณะที่ทำการตัดบัตรเครดิตนั้น
เนื่องจากจะมี SMS ส่งรหัสOTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้กับบัตรเครดิตนั้นๆ กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ตัดบัตรเครดิตจะไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาระวังด้วยค่ะ

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์รับเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่
สามารถชำระค่าบริการได้เฉพาะแบบเงินสดและโอนผ่านธนาคารเท่านั้น


TAX ID
ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน(Full name)(Thai)必須

กรุณากรอกตัวอักษรภาษาไทย
First name-Last name(EN) 必須

กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพศ(Sex)必須
วันเดือนปีเกิด(Birthday)必須
   
สัญชาติ(Nationality)必須
เลขบัตรประจำตัวประชาชน(ID Card No.)必須

ชื่อองค์กร (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามองค์กรเท่านั้น)(Company name)必須

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(Address of Receipt)
※must be written by English (EN) 必須

ตัวอย่าง : 73/7 Soi Ruamrudee 2 Lumpini Patumwan Bangkok 10500
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Same Address)必須
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Address of delivery)必須

ตัวอย่าง : 73/7 Soi Ruamrudee 2 Lumpini Patumwan Bangkok 10500
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone)必須
 -   - 
หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือออฟฟิส(Land Line)
 -   - 
วันที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure date)必須
เวลาที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure time)必須
    
เที่ยวบิน(Departure Flight)必須

กรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อCall Center 02-491-0000
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival date)必須
เวลาที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival time)必須
    
เที่ยวบิน(Arrival Flight)必須

รูปแบบการรับสินค้า(Delivery location)必須
โดยปกติการจัดส่งสินค้า จะจัดส่งก่อนเดินทาง 1 วัน
 เคาเตอร์ให้บริการที่ห้างเอ็มโพเรียม เปิดให้บริการ 10:00-21:00น.
วันที่ต้องการรับสินค้า(Delivery date)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
รูปแบบการคืนสินค้า(Return location)必須
โดยปกติการคืนสินค้า จะคืนหลังเดินทางกลับ 1 วัน
 เคาเตอร์ให้บริการที่ห้างเอ็มโพเรียม เปิดให้บริการ 10:00-21:00น.

วันที่ต้องการคืนสินค้า(Return date)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
จำนวนที่ต้องการ (เครื่อง)(Required number)必須

กรุณากรอกตัวเลข
เมืองที่เดินทางไป(Destination)必須

ชนิด Wifi(Wifi Type)必須
แพ็คเกจประกันสินค้า(Insurance)必須
แบตเตอรี่สํารอง(Spare battery)必須
รายละเอียดเพิ่มเติม(Remarks)

รหัสส่วนลดพิเศษ(Spacial discount code)

กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลข
・ลูกค้าที่มีความประสงค์รับหรือคืนสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการในการจัดส่งสินค้า เพิ่มเติม
- กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวด้วยตนเอง
・กรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว แจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนเดินทางมากกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ
Fair Usage Policy(นโยบายสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งานดาต้าอย่างเหมาะสม)
การให้บริการอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลของทาง 「SAMURAI WiFi」และ「Global WiFi」 เป็นระบบราคาที่กำหนดตามมาตรฐานและใช้บริการเครื่อข่ายท้องถิ่นโดยตรงทำให้ สามารถให้บริการปริมาณข้อมูลการสื่อสารด้วยความไวเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป แต่จากมุมมองการใช้คลื่นสัญญาณด้วยความยุติธรรมหรือรักษา คุณภาพเน็ตเวิร์คให้คงอยู่จึงมีการจำกัดปริมาณการใช้โดยเฉพาะ Userที่ใช้เชื่อมข้อมูลสื่อสารปริมาณที่เยอะในช่วงระยะเวลาสั้น โดยบริษัทการสื่อสารจากทั้งในและนอกประเทศ ทำให้การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทไม่สามารถเชื่อมได้หรือ ความไวในการสื่อสารลดลง จากเหตุผลข้างต้น ถ้าเกิดมีการจำกัดการสื่อสารในระหว่างที่นำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ จึงกรุณาใช้ปริมาณที่ พอเหมาะในการดูภาพเคลื่อนไหว,การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต,การดาวน์โหลดไฟล์ ปริมาณเยอะหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ กรณีถ้าเกิดการจำกัดการใช้งานจริง จำเป็นต้องคิดค่าบริการในระหว่างที่นำเครื่องไปใช้งาน
(ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
1. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่ารวมถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปราณนาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ทำการ เชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทแนะนำและอาจมีการเรียกเก็บค่า ใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทในระหว่างที่กำลังใช้งานทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและให้ผู้ใช้งานทำการชำระค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง
3.กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งมาและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่องหลังจากได้ทำการรับเครื่องคืนกลับมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆและให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง
4.กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ทำให้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสารและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี
5.ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทในเรื่องการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งานทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนดโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสียหายที่เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

หากตรวจสอบข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยและ กรุณากดยืนยันสมัครใช้บริการ
จากนั้นจะมีอีเมลล์ตอบอัตโนมัติเพื่อยืนยันการสมัคร