แบบฟอร์มลงทะเบียนจอง 4G Pocket WiFi

แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

อีเมลล์(Mail Address)必須
รูปแบบการสมัครใช้บริการ(Contract type)必須
  
※หากคุณต้องการใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัท โปรดเลือกช่ององค์กร
การชำระเงินของ บริษัท(payment company)必須


ข้อมูลบัญชีธนาคาร:
A/C Name : BANGKOK SAMURAI CO.,LTD.
Bank : Thanachanrt Bank Public Co.,Ltd.
Branch : Charn Issara Tower(Rama IV)Branch
A/C : Saving 205-6-01702-3
และหลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนส่งหลังฐานการโอนเข้ามาทางอีเมล์ด้วยค่ะ


ขณะที่ทำการตัดบัตรเครดิตนั้น
เนื่องจากจะมี SMS ส่งรหัสOTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้กับบัตรเครดิตนั้นๆ กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ตัดบัตรเครดิตจะไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาระวังด้วยค่ะ

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์รับเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่
สามารถชำระค่าบริการได้เฉพาะแบบเงินสดและโอนผ่านธนาคารเท่านั้น


TAX ID
ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน(Full name)(Thai)必須

กรุณากรอกตัวอักษรภาษาไทย
First name-Last name(EN) 必須

กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพศ(Sex)必須
วันเดือนปีเกิด(Birthday)必須
   
สัญชาติ(Nationality)必須
เลขบัตรประจำตัวประชาชน(ID Card No.)必須

ชื่อองค์กร (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามองค์กรเท่านั้น)(Company name)必須

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(Address of Receipt)
※must be written by English (EN) 必須

ตัวอย่าง : 73/7 Soi Ruamrudee, Khwaeng Lumpini, Khet Patumwan, Bangkok 10330
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Same Address)必須
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Address of delivery)必須

ตัวอย่าง : 73/7 Soi Ruamrudee, Khwaeng Lumpini, Khet Patumwan, Bangkok 10330
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone)必須
 -   - 
หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือออฟฟิส(Land Line)
 -   - 
วันที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure date)必須
เวลาที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure time)必須
    
เที่ยวบิน(Departure Flight)必須

กรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อCall Center 02-491-0000
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival date)必須
เวลาที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival time)必須
    
เที่ยวบิน(Arrival Flight)必須

รูปแบบการรับสินค้า(Delivery location)必須
โดยปกติการจัดส่งสินค้า จะจัดส่งก่อนเดินทาง 1 วัน
 เคาเตอร์ให้บริการที่ห้างเอ็มโพเรียม เปิดให้บริการ 11:00-20:00น.
วันที่ต้องการรับสินค้า(Delivery date)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
เวลา(Delivery time)必須
  
รูปแบบการคืนสินค้า(Return location)必須
โดยปกติการคืนสินค้า จะคืนหลังเดินทางกลับ 1 วัน
 เคาเตอร์ให้บริการที่ห้างเอ็มโพเรียม เปิดให้บริการ 11:00-20:00น.

วันที่ต้องการคืนสินค้า(Return date)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
เวลา(Return time)必須
  
จำนวนที่ต้องการ (เครื่อง)(Required number)必須

กรุณากรอกตัวเลข
เมืองที่เดินทางไป(Destination)必須

ชนิด Wifi(Wifi Type)必須
แพ็คเกจประกันสินค้า(Insurance)必須
แบตเตอรี่สํารอง(Spare battery)必須
รายละเอียดเพิ่มเติม(Remarks)

รหัสส่วนลดพิเศษ(Spacial discount code)

กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลข
・ลูกค้าที่มีความประสงค์รับหรือคืนสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการในการจัดส่งสินค้า เพิ่มเติม
- กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวด้วยตนเอง
・กรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว แจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนเดินทางมากกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ
Fair Usage Policy(นโยบายสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งานดาต้าอย่างเหมาะสม)
การให้บริการอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลของทาง 「SAMURAI WiFi」และ「Global WiFi」 เป็นระบบราคาที่กำหนดตามมาตรฐานและใช้บริการเครื่อข่ายท้องถิ่นโดยตรงทำให้ สามารถให้บริการปริมาณข้อมูลการสื่อสารด้วยความไวเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป แต่จากมุมมองการใช้คลื่นสัญญาณด้วยความยุติธรรมหรือรักษา คุณภาพเน็ตเวิร์คให้คงอยู่จึงมีการจำกัดปริมาณการใช้โดยเฉพาะ Userที่ใช้เชื่อมข้อมูลสื่อสารปริมาณที่เยอะในช่วงระยะเวลาสั้น โดยบริษัทการสื่อสารจากทั้งในและนอกประเทศ ทำให้การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทไม่สามารถเชื่อมได้หรือ ความไวในการสื่อสารลดลง จากเหตุผลข้างต้น ถ้าเกิดมีการจำกัดการสื่อสารในระหว่างที่นำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ จึงกรุณาใช้ปริมาณที่ พอเหมาะในการดูภาพเคลื่อนไหว,การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต,การดาวน์โหลดไฟล์ ปริมาณเยอะหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ กรณีถ้าเกิดการจำกัดการใช้งานจริง จำเป็นต้องคิดค่าบริการในระหว่างที่นำเครื่องไปใช้งาน
(ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
1. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่ารวมถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปราณนาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ทำการ เชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทแนะนำและอาจมีการเรียกเก็บค่า ใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทในระหว่างที่กำลังใช้งานทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและให้ผู้ใช้งานทำการชำระค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง
3.กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งมาและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่องหลังจากได้ทำการรับเครื่องคืนกลับมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆและให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง
4.กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ทำให้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสารและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี
5.ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทในเรื่องการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งานทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนดโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสียหายที่เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

หากตรวจสอบข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยและ กรุณากดยืนยันสมัครใช้บริการ
จากนั้นจะมีอีเมลล์ตอบอัตโนมัติเพื่อยืนยันการสมัคร