เงื่อนไขการให้บริการของ Samurai WiFi

เงื่อนไขการให้บริการ

หมวดที่ 1 (ขอบเขตการประยุกต์ใช้)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ ผู้ประสงค์ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ใช้บริการ)ทำการใช้บริการเช่ายืม อุปกรณ์สื่อสารทางดาต้ารวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า อุปกรณ์สื่อสาร) จากบริการเช่ายืม (ต่อไปนี้เรียกว่าบริการ) ที่มี BANGKOK SAMURAI CO.,LTD. (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) เป็นผู้ให้บริการ

หมวดที่ 2 (นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  1.บริษัทได้ยึดถือเอาแนวทางจาก 「กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล」เป็นแบบอย่าง ในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ด้วยความเอาใจใส่อย่างระมัดระวังของผู้ดูแลโดยสุจริต
  2.ในการให้บริการ (สินค้าและการแนะนำบริการ, การสำรวจทำแบบสอบถาม)และเรียกเก็บค่าบริการ รวมไปถึง การแนะนำบริการที่เป็นของบริษัทในเครือ จะเป็นไปตามจุดประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่นำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเนื่องจากที่ระบุไว้

หมวดที่ 3 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)
บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ และในกรณีนั้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อกำหนดที่บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 (วิธีการแจ้งข่าวสาร) และให้ถือว่าข้อกำหนดที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง มีผลบังคับใช้หลังจากนั้นเป็นต้นไป

หมวดที่ 4 (การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการ)
บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง ค่าบริการ หรือ เนื้อหาของบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ และในกรณีนั้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเนื้อหาของบริการที่บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 (วิธีการแจ้งข่าวสาร) และให้ถือว่าเนื้อหาของบริการที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง มีผลบังคับใช้หลังจากนั้นเป็นต้นไป

หมวดที่ 5 (การทำสัญญา)
เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการสมัครตามขั้นตอนการดำเนินการที่บริการได้กำหนดไว้ และบริษัทได้ทำการอนุมัติการสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาถูกทำขึ้น ณ เวลาที่บริษัทได้ทำการอนุมัติ
  1.บริษัททำการอนุมัติการสมัครหมายถึง การที่มีการส่งอีเมล เพื่อแจ้งถึงการอนุมัติการสมัคร ด้วยหัวเรื่องที่มีใจความว่า 「(ยืนยันการสั่งจอง)รับทราบการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว」ไปที่อีเมลแอดเดรสที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียนไว้รวมไปถึง การแจ้งให้ทราบถึงการอนุมัติการสั่งจองผ่านทางทางไปรษณีย์หรือวิธีการสื่อสารช่องทางอื่นๆ
  2.ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่สามารถจัดเตรียมบริการตามที่ผู้สมัครใช้บริการต้องการได้ หรือ หลังจากการอนุมัติการสมัครไปแล้ว แต่เนื่องด้วยเหตุผลอื่นๆที่ทำให้เห็นว่า ไม่สามารถให้การบริการได้ จะมีการแจ้งไปยังผู้สมัคร ด้วยวิธีการแจ้งข่าวสารที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 6
  3.จากข้อที่ 2 ในกรณีที่ได้มีการชำระเงินค่าบริการไปแล้ว จะดำเนินการยกเลิกการชำระเงินนั้นในทันที เพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินไปยังผู้สมัคร

หมวดที่ 6 (วิธีการแจ้งข่าวสาร)
เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้รวมถึงหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง วิธีการแจ้งข่าวสารของบริษัทไปยังผู้สมัครใช้บริการนั้นจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เช่น หนังสือแจ้ง, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(เช่นSMS, อีเมล), โทรศัพท์, หรือการลงประกาศทางเว็บไซต์ที่บริษัททำการจัดการอยู่ เป็นต้น

หมวดที่ 7 (ระยะเวลากการเช่าเครื่อง)
  1.หน่วยในการคิดค่าบริการของการเช่ายืมจะคิดเป็น 1 วัน โดยเริ่มนับจาก วันที่มีกำหนดการเดินทางออกนอกประเทศ จนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศ(ถ้าเป็นกรณีที่เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่สมัคร จะนับจากวันที่เริ่มใช้งานจนถึงวันที่คืนสินค้า) ที่ผู้สมัครใช้บริการได้ทำการแจ้งไว้ก่อนหน้า
แต่ในกรณีที่ เมื่อถึงวันที่บริษัทกำหนดให้มีการคืนอุปกรณ์สื่อสารแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีคืนมายังบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการคืนล่าช้าเกิดขึ้น จนกว่าจะถึงวันที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการคืนไปยังที่ที่บริษัทกำหนด
  2.กรณีที่ต้องการขยายเวลาเช่าเครื่อง ก่อนถึงกำหนดที่ต้องคืนเครื่องต้องแจ้งกับพนักงานของบริษัท Bangkok samurai ก่อน เพื่อที่จะเรียกเก็บค่าบริการขยายเวลาเพิ่มเติม
  3.กรณีการคืน Pocket wifi และอุปกรณ์อื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด ทางเราจะทำการตรวจสอบก่อน แล้วเมื่อพบว่ายังไม่ได้รับเครื่องคืนตามที่นัดหมายไว้ ตามกำหนดทางเราจะเรียกเก็บค่าปรับเพิ่ม
  4.ในกรณีที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะใช้งานเป็นเวลาเกินกว่า90วันขึ้นไป หรือ มีความจำเป็นจากเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ทำให้จำเป็นต้องเช่ายืมในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทอาจมีการปรึกษากับผู้สมัครเป็นพิเศษได้

หมวดที่ 8 (ขั้นตอนการสมัคร)
  1.ผู้สมัครได้ทำความเข้าใจและยอมรับ ถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และ คำอธิบายถึงหัวข้อที่สำคัญต่างๆ และทำการสมัครเข้ามาก่อนวันหมดเขตการสมัครที่กำหนด ผ่านทางใบสมัคร, หรือสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยที่ได้ทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ตามที่บริษัทกำหนด
  2.อุปกรณ์สื่อสารที่ทำการเช่ายืมนั้น บริษัทจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเป็นเครื่องไหนก่อนที่จะทำการปล่อยออกไปให้เช่า
  3.ในกรณีที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทอาจไม่เห็นชอบต่อการสมัครตามสัญญาณฉบับนี้ และในกรณีที่มีการปฏิเสธเกิดขึ้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
・เมื่อมีเหตุผลอันสมควรที่จะทำให้ยอมรับได้ว่า ผู้สมัครอาจมีการกระทำที่ขัดต่อสัญญาฉบับนี้
・เมื่อเห็นว่าผู้สมัครมีแนวโน้มที่จะไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามสัญญาฉบับนี้
・เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลงต่อใบสมัครของสัญญาฉบับนี้
・เมื่อมีแนวโน้มว่าผู้สมัครจะใช้บริการนี้กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีอย่างเห็นได้ชัด
・เมื่อมีแนวโน้มว่าผู้สมัครจะกระทำการที่ส่งผลให้บริษัทหรือบริการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการใช้บริการนี้
・เมื่อทางบริษัทเกิดเหตุการณ์ต่างๆทำให้ไม่สามารถให้บริการได้และได้ทำการปฏิเสธ

หมวดที่ 9 (การโอนสิทธิ์)
ผู้สมัครไม่สามารถ โอนสิทธิ์หรือหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ไปให้บุคคลที่สามได้

หมวดที่ 10 (การเปลี่ยนข้อมูลของผู้สมัคร)
  1.ในกรณีจะทำการเปลี่ยนข้อมูลของผู้สมัครที่ได้ทำการสมัครไว้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหมวดที่ 8 จำเป็นต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ
  2.หากผู้สมัครละเลยการแจ้งตามข้อที่ 1 และส่งผลทำให้สภาพการณ์ของผู้สมัครรวมไปถึงผู้ใช้บริการไม่ตรงกัน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หมวดที่ 11 (การส่งมอบอุปกรณ์สื่อสาร)
  1.ผู้สมัครต้องทำการรับอุปกรณ์สื่อสารจากบริษัทด้วยวิธีการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม จะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งมอบตามกฎของบริษัท
• วิธีการจัดส่งด้วยบริการจัดส่งสินค้าหรือไปรษณีย์ก่อนวันออกเดินทาง ไปยังสถานที่ที่ผู้สมัครกำหนด
• วิธีการรับมอบโดยตรงที่เค้าเตอร์ที่สนามบินตามที่บริษัทกำหนด (ในเวลานั้นจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการรับที่สนามบิน)
• วิธีการรับมอบที่ร้านหรือสถานที่ทำการของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในต่างประเทศ
• วิธีการรับมอบโดยตรงที่เค้าเตอร์ในต่างประเทศที่บริษัทกำหนด
• วิธีการส่งทางบริการจัดส่งสินค้าหรือทางไปรษณีย์ในต่างประเทศไปยังที่ที่ผู้สมัครกำหนด
  2.กรณีที่เลยกำหนดในการสมัครไปแล้ว แต่ผู้สมัครมีความต้องการให้ทำการส่งมอบ และบริษัทพิจารณาให้เป็นพิเศษแล้วว่าสามารถทำการส่งมอบได้ จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินแบบกระทันหันพิเศษเพิ่มเติม
  3.กรณีที่การจัดส่งเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ หรืออยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท ทำให้ไม่สามารถส่งมอบให้ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือ ผู้สมัครไม่ได้รับอุปกรณ์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

หมวดที่ 12 (การยกเลิกการสมัคร)
  1.ในกรณีที่ผู้สมัคร ทำการยกเลิกการสมัครในหมวดที่ 8 ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบในทันที และต้องชำระเงินในการยกเลิกตามที่บริษัทกำหนด
  2.หลังจากออเดอร์เป็นที่กำหนดแน่นอนแล้ว ถ้าเป็นการยกเลิกก่อนหน้าเที่ยวบิน72ชั่วโมง จะไม่มีการเรียกเก็บเงินในการยกเลิก
การยกเลิกก่อนหน้าเที่ยวบินภายใน72ชั่วโมง จะมีการเรียกเก็บเงินที่ระบุไว้ใน INVOICE ที่ได้ในตอนทำการสมัคร เต็มจำนวน 100%
  3.ในกรณีที่เป็นการยกเลิก หลังจากการที่บริษัทได้ทำการจัดส่งอุปกรณ์สื่อสารไปยังที่ที่ผู้สมัครกำหนดแล้ว ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สื่อสารมาคืนกับทางบริษัทภายใน 3 วันหลังจากที่ของส่งไปถึง ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารไม่มาถึงที่บริษัทภายใน 3 วัน ผู้สมัครต้องทำการจ่ายเงินในส่วนของการขยายเวลาออกไป ที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 13 ข้อที่ 5

หมวดที่ 13 (การคืนอุปกรณ์การสื่อสาร)
  1.ผู้สมัครต้องทำการคืนอุปกรณ์สื่อสารแก่ทางบริษัท หลังจากระยะเวลาของการเช่ายืมสิ้นสุดลงด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ทำการสมัคร
  2.การคืนอุปกรณ์ต้องมาถึงสถานที่ที่บริษัทกำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยวิธีการ ส่งผ่านบริการจัดส่งสินค้า, ทางไปรษณีย์, หรือนำมาคืนด้วยตนเอง
  3.วิธีการคืน หากทำการเลือกวิธีการจัดส่งเป็นบริการจัดส่งสินค้าหรือทางไปรษณีย์ ใช้เอกสารการจัดส่งตามที่บริษัทกำหนด หากผู้สมัครใช้เอกสารการจัดส่งนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด หรือส่งมาแบบเก็บเงิน ณ ที่จ่าย อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวที่เกิดขึ้น
  4.ในกรณีที่นำมาคืนที่เค้าเตอร์ที่สนามบินภายในประเทศ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการคืนที่สนามบิน
  5.ในกรณีที่ไม่นำมาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขยายเวลาตามที่บริษัทกำหนด

14.หมวดที่ 14 (ค่าบริการ)
  1.ค่าบริการของของบริการนี้คือ ระยะเวลาของการเช่ายืมที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 7 โดยจะคำนวณตามราคาที่ระบุไว้ในโฮมเพจของบริษัท หรือ จากแผ่นพับใบปลิว และค่าบริการของการสื่อสารจะไม่นำภาษีมาคำนวณ และค่าบริการอื่นๆจะมีการนำภาษีมาคำนวณ
  2.ในระหว่างที่ทำการใช้บริการ จะมีค่าบริการเกิดขึ้น ไม่ว่าในความเป็นจริงจะมีการทำการสื่อสารหรือไม่ก็ตาม
  3.ในกรณีที่ผู้สมัครได้ใช้บริการนี้นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้ทำการแจ้งความประสงค์ไว้ในขั้นตอนที่ทำการสมัครในหมวดที่ 8 หรือ กรณีที่ ทำการสื่อสารจนมากเกินไปที่ระบุไว้ในหมวดที่ 22 อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมได้
  4.ในกรณีที่บริษัทพบว่า มีการใช้บริการของบริษัทในการประกอบกิจการ
ที่เป็นเภทเดียวกันกับทางบริษัทแล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าบริการที่กำหนดไว้ต่างหาก นอกเหนือจากค่าบริการปกติ โดยคำนวณจากปริมาณที่ใช้งาน
  5.กรณีที่พบว่าไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยคิดอัตราร้อยละ 14.5% ต่อปี
  6.ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 15 (การเรียกเก็บค่าบริการ・วิธีการชำระเงิน)
  1.วิธีการชำระค่าบริการ สามารถชำระบัตรเครดิต หรือวิธีการอื่นที่บริษัทกำหนด
  2.ในการชำระค่าบริการ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตามที่สถาบันทางการเงินกำหนด
  3.เกี่ยวกับบริการ ตามเนื้อหาที่ผู้สมัครแจ้งความประสงค์(พื้นที่การใช้งาน, ระยะเวลา, จำนวนอุปกรณ์การสื่อสารที่เช่ายืม)อาจจะมีการเรียกเก็บเงินค้ำประกัน หรือ ให้ค้ำประกันด้วยบัตรเครดิต
  4.ในกรณีที่ระยะเวลาของสัญญาเกิน 1 เดือน อาจมีการคำนวณรวบยอดแบบรายเดือน
  5.ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ชำระค่าบริการของบริการ แม้ถึงว่าจะเลยกำหนดการชำระไปแล้วก็ตาม บริษัทสามารถติดต่อหรือแจ้งเตือน (ต่อไปนี้เรียกว่า"แจ้งยอดเงินค้างชำระ") ด้วยวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นทาง หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล, โทรศัพท์, หรือการไปพบเป็นต้น (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นวิธีการดั่งกล่าวเสมอไป)
  6.
ในกรณีที่บริษัทมีการเรียกร้อง (ค่าขยายเวลาใช้บริการ, ค่าทำการยกเลิก, ค่าเสียหาย) ไปยังผู้สมัคร ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ จะมีการระบุจำนวนเงินไว้ในใบแจ้งหนี้
  7.บริษัทสามารถมอบสิทธิในการทวงเงินและการรับเงิน ค่าบริการ, ดอกเบี้ยจากการขยายระยะเวลา ที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 14 และ ค่าขยายระยะเวลาการใช้บริการที่ระบุไว้ในหมวดที่ 13 ในฐานะเจ้าหนี้ให้บุคคลที่สามได้
  8.ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทที่ร่วมมือ ไปพบผู้สมัครเพื่อทำการทวงถามหรือรับเงินในฐานะเจ้าหนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไปพบของบริษัทหรือบริษัทที่ร่วมมือ

หมวดที่ 16 (การยกเลิกของข้อตกลงฉบับนี้)
  1.บริษัทสามารถทำการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที ในกรณีที่ผู้สมัครกระทำการใดๆที่เข้าข่ายในเรื่องต่อไปนี้
・เพิกเฉยต่อการชำระเงินในฐานะลูกหนี้ หรือ มีแนวโน้มว่าจะไม่ชำระเงินอย่างเห็นได้ชัดเจน
・ใช้บริการนี้ไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
・ใช้บริการนี้เข้าข่ายเป็นผู้ใช้บริการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่แก่บริการที่ทางบริษัทให้บริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
・ละเมิดต่อหน้าที่ของผู้สมัครที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
・เมื่อมีการยื่นคำร้องหรือการจัดการ การล้มละลาย การฟื้นฟูบริษัท การฟื้นฟูกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร
・เมื่อบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลที่ต้องทำให้ยกเลิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีอื่นๆ
  2.ในเวลาที่มีการระงับการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 1 บริษัทจะมีการแจ้งถึงเหตุผลรวมถึงวันที่จะทำการระงับ ด้วยวิธีการตาม หมวดที่ 6 (วิธีการแจ้งข่าวสาร) ให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจไม่มีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
  3.ในกรณีที่ถูกยกเลิกด้วยสาเหตุจากข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทอันเนื่องมาจากการยกเลิกทั้งหมด

หมวดที่ 17 (การดูแลอุปกรณ์สื่อสาร)
  1.ผู้สมัคร มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้คงอยู่ และในการใช้งาน ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้
・การโอนกรรมสิทธิ์, ขายต่อ, แยกส่วน, ดัดแปลง, แก้ไข, สร้างความเสียหาย, ทิ้ง, ทำหาย, ทำสกปรกเสียหายอย่างเห็นได้ชัดเจน (ติดสติ๊กเกอร์, ขูดออก, ใส่สี เป็นต้น) หรือ ลอกสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้อยู่แล้วออก เป็นต้น
・ใช้ในทางทุจริตนอกเหนือจากสัญญาฉบับนี้
・กระทำการที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
・กระทำการที่ขัดต่อ กฏหมายทางด้านโทรคมนาคม, กฎหมายการป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือในการกระทำผิด และกฎหมายอื่นๆที่เทียบเท่า
  2.ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตาม ข้อที่ 1 บริษัทสามารถแจ้งเตือนถึงข้อที่กระทำผิดและให้แก้ไขการกระทำที่ผิดดังกล่าวได้ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามตามที่บริษัทแจ้งให้แก้ไขการกระทำให้ถูกต้อง
  3.ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตาม ข้อที่ 1 บริษัทสามารถแจ้งเตือน ให้ทำการคืนอุปกรณ์สื่อสารในเชิงบังคับได้ ซึ่งผู้สมัครจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
  4.ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตาม ข้อที่ 1 บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าเสียหายที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 24 ได้ ซึ่งผู้สมัครมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและชำระเงินดังกล่าว

หมวดที่ 18 (ความเสียหาย, สูญเสียของอุปกรณ์สื่อสาร)
  1.ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องดูแลและระมัดระวังในการใช้งานโดยสุจริต ในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร ตามวิธีการใช้งานที่บริษัทกำหนด
  2.ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารสูญเสีย, สูญหายหรือถูกขโมย ผู้สมัครต้องติดต่อมายังบริษัทเพื่อแจ้งถึงเรื่องนั้นในทันที และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีที่สูญเสีย, ถูกขโมย จนกว่าจะมีการแจ้งมายังบริษัทหากในระหว่างนั้นหาก มีการใช้งานโดยมิชอบเกิดขึ้น ผู้สมัครต้องชำระค่าบริการการสื่อสารที่เกิดขึ้น
  3.ในกรณีตาม ข้อที่ 2 ยกเว้นในกรณีที่บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม รวมถึงการจัดส่งใหม่ และชำระค่าเสียหายตามที่บริษัทกำหนด
  4.ในกรณีตาม ข้อที่ 2  NOC (Non-Operation Charge=ค่าชดเชยในการหยุดทำการ) จะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หมวดที่ 19 (การประกัน)
  1.การประกันคือ การประกันความเสียหายของอุปกรณ์สื่อสาร ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ที่ใช้งาน ทำอุปกรณ์สื่อสารชำรุดเสียหาย, สูญเสีย, ถูกขโมย ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้ และการรับประกันจะมีผลเฉพาะผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์สมัครประกัน ในขั้นตอนที่ทำการสมัครตาม หมวดที่ 8 เท่านั้น
  2.รายละเอียดและค่าสมัครการประกัน ในตอนที่ผู้สมัครทำการสมัคร จะมีการแนะนำ และลงรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของทางบริษัท
  3.การที่ทำสูญหาย, ถูกขโมย ต้องทำการแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานเพื่อการสาธารณะ และนำหลักฐานในการแจ้งความนั้นมาแสดงต่อบริษัท
  4.ขอบเขตของการประกันนั้น ไม่รวม NOC ของ หมวดที่ 18 ข้อที่ 4

หมวดที่ 20 (การซื้ออุปกรณ์สื่อสาร)
โดนพื้นฐานแล้วผู้สมัครไม่สามารถทำการซื้ออุปกรณ์สื่อสาร

หมวดที่ 21 (ข้อห้าม)
ในการใช้บริการ ผู้สมัครต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
・ใช้บริการของบริษัท ในการละเมิดลิขสิทธิ์, สิทธิทางเครื่องหมายการค้า, และสิทธิอื่นใดทั้งหมดของบริษัทและบุคคลที่สาม หรือ พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
・กระทำการที่ขัดต่อข้อตกลงฉบับนี้
・กระทำการที่ขัดต่อ กฏหมายทางด้านโทรคมนาคม, กฎหมายการป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือในการกระทำผิด และกฎหมายอื่นๆที่เทียบเท่า
・ติดตั้ง ดันแปลง แยกชิ้นส่วน ทำให้เสียหาย ต่ออุปกรณ์สื่อสารที่เช่ายืม
・ให้ยืมต่อ, โอนกรรมสิทธิ์ ให้บุคคลที่สาม หรือ นำไปจำนองส่งผลให้บริษัทเสียสิทธิ์ในการครอบครอง
・กระทำการอื่นๆที่บริษัทพิจารณาจากความสมเหตุสมผลแล้วว่า ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง

หมวดที่ 22 (ข้อจำกัดและการใช้งานที่เป็นธรรม)
  1.เพื่อให้การให้บริการมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใช้งานมีการใช้งานที่มากจนเกินไป (ตัวอย่างเช่น ใช้งาน เกิน 400MB ขึ้นไปของแพคเกจ 3 วัน) อาจถูกระงับการใช้งาน หรือ ถูกจำกัดสัญญาณได้ ตามนโยบายของในแต่ละพื้นที่ อีกทั้ง การใช้งาน วิดีโอสตรีมมิ่ง, เกมออนไลน์, VOIP, FTP, ที่มีการสื่อสารเป็นปริมาณสูง อาจจะทำเช่นถูกจำกัดสัญญาณได้เช่นกัน
  2.ในกรณีที่ถูกระงับการใช้งานหรือถูกจำกัดสัญญาณ ผู้สมัครอาจไม่สามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ และถึงแม้จะเป็นกรณีนั้นก็ตาม บริษัทไม่สามารถทำการคืนเงินให้ได้
  3.บริษัทการมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม จากการใช้งานที่เกินมาตรฐาน ไปยังผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้ใน หมวดที่ 14 ข้อที่ 3

หมวดที่ 23 (การยกเว้น)
  1.ในการใช้บริการ หากผู้สมัครหรือผู้ใช้งาน มีการนำอุปกรณ์ที่เช่ายืมไปใช้งานกับ อุปกรณ์สื่อสารเช่น สมาร์ทโฟน รวมถึง e-book ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คนอกเหนือจากที่ทางบริษัทแนะนำไม่ว่าจะด้วยเจตนาดีหรือไม่ก็ตาม อาจถูกเรียกเก็บค่าบริการดาต้าโรมมิ่งต่างประเทศจากบริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารที่่ท่านใช้งานได้ ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  2.ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาในการใช้งานเกิดขึ้น และผู้สมัครหรือผู้ใช้งานไม่ได้ทำการติดต่อมายังบริษัทในระหว่างระยะเวลาการใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และ ผู้สมัครต้องจ่ายค่าใช้บริการ
  3.ในกรณีที่ประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากเนื้อหาที่ผิดพลาดจากขั้นตอนการสมัคร ตามที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 8 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้สมัครต้องยอมรับในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า
  4.ในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารหากเกิดปัญหาใดๆก็ตาม จนส่งผลทำให้ผู้สมัครประสบอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆก็ตาม บริษัทจะไม่สนใจว่าสาเหตุคืออะไร และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อผู้สมัคร
  5.แต่ทว่า, เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ส่งผลให้การสื่อสารมีความขัดข้องเกิดขึ้น จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ตามจุดประสงค์ที่แจ้งไว้ตอนแรก บริษัทจะมีการยกเว้นค่าบริการเพื่อเป็นการชดเชยกับเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่มีการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก วิธีการสื่อสารที่นำมาใช้ทดแทนบริการ หรือ วิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ใดๆทั้งสิ้น

หมวดที่ 24 (การชดเชยค่าเสียหาย)
เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้สมัคร กรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัครและมีการทำให้บริษัทเสียหาย ผู้สมัครต้องชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัท
เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้สมัคร กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือมีกรณีพิพาทกับบุคคลที่สามขึ้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง และต้องไม่นำเรื่องใดๆมาให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

หมวดที่ 25 (การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ)
บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า