เกี่ยวกับบริษัท BANGKOK SAMURAI

หมายเหตุตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางการค้า

ผู้ค้า BANGKOK SAMURAI CO.,LTD.
กรรมการผู้จัดการ นายชูจิ ชิมิซุ
ที่อยู 73/7 Soi Ruamrudee, Kwang Lumpini, Khet Phathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท :(66)2-491-0000
อีเมล info@bs-mobile.jp
ชื่อทางการค้า BS Mobile
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากราคาสินค้า ■ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากราคาสินค้า
  ค่าบริการจัดส่งและรับคืน : 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

■เช่าเครื่อง
 ขึ้นอยู่กับบริการเสริมที่เลือก หรือในบางกรณี ค่าบริการอื่นๆ เช่นวันที่ใช้งานเกิน อาจถูกเรียกเก็บ
ช่องทางการชำระเงิน บัตรเครดิต
ระยะเวลาการยืนยันข้อมูลการสมัคร 5 วัน
จำนวนที่ขาย ตั้งแต่ 1 ชิ้น
ระยะเวลาการจัดส่ง ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปหลังสมัคร
เครื่องมีปัญหาการใช้งาน เครื่องมีปัญหาการใช้งาน : บริษัทจะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้หากเครื่องสกปรกหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือใช้การไม่ได้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อส่งถึงมือกรุณาติดต่อนย์บริการ BS Mobile เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

เกี่ยวกับการคืนเครื่อง บริษัทจะรับคืนเฉพาะเครื่องที่ยังไม่ได้ถูกเปิดออกเท่านั้น ภายใน 9 วันหลังจากถูกจัดส่ง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ BS Mobile เพื่อคืนเครื่อง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการคืนเครื่อง

บริษัทจะไม่รับเปลี่ยนเครื่องในกรณีต่อไปนี
- เครื่องสกปรกหรือเสียหายจากเหตุต่างๆที่ไม่ใช่เกิดจากบริษัท
- เครื่องที่ได้ถูกจัดส่งไปแล้วมากกว่า 10 วัน
- บริษัทจะรับเปลี่ยนเครื่องกรณีที่เครื่องใช้การไม่ได้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อส่งถึงมือ ไม่ว่าจะถูกเปิดออกแล้วหรือไม่
เกี่ยวกับการคืนเครื่อง กรณีคืนเครื่องที่บริษัทรับผิดชอบ เช่น สกปรกหรือเสียหายจากการนำส่ง เป็นต้น บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องคืน

กรณีลูกค้าใช้บริการโทรศัพท์หรือบริการข้อมูลก่อนคืนเครื่อง บริษัทจะคิดค่าบริการเป็นรายวันของการใช้งานนั้นๆ

การคืนเครื่อง ลูกค้าต้องโทรแจ้งหมายเลขใบสมัครตามที่แสดงในอีเมล์ยืนยันกับศูนย์บริการ BS Mobile

กรณีเช่าเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องแต่ต้องการคืนบางส่วน กรุณาคืนเครื่องให้ครบจำนวนก่อนตามที่ได้ระบุในขั้นตอนการสมัคร หลังจากนั้นค่อยทำการสมัครเช่าเครื่องจำนวนที่ต้องการใช้งานต่อ
เกี่ยวกับการคืนเงิน บริษัทไม่มีการคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีใดๆหลังจากได้มีการชำระแล้ว